پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان

4005

کد پرسشنامه

سازگاری تحصیلی دانش آموزان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

19 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان خرید 98 کیلو بایت doc 2,900 تومان