پرسشنامه سرشت و منش

4003

کد پرسشنامه

 سرشت و منش

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

125 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

نوجويی

آسيب پرهيزی

پاداش– وابستگی

پشتكار

خود راهبری

همكاری

خود فراروی

نام مؤلفه ها

18

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سرشت و منش خرید 367 کیلو بایت doc 3,500 تومان