پرسشنامه عملکرد مالی سازمان ها

4002

کد پرسشنامه

 عملکرد مالی سازمان ها

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

21 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

مدیریت ارزش

کنترل ریسک

کنترل هزینه

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عملکرد مالی سازمان ها خرید 161 کیلو بایت doc 3,500 تومان