پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

2013

کد پرسشنامه

مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (ISS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

48

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

مقابله مسئله مدار

مقابله هیجان مدار

مقابله اجتنابی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر خرید 120 کیلو بایت doc 3,000 تومان