پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

2003

کد پرسشنامه

هوش سازمانی آلبرخت

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

40

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

چشم انداز استراتژیک

سرنوشت مشترک

میل به تغییرات

روحیه

اتحاد و توافق

کاربرد دانش

فشار عملکرد

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
هوش سازمانی آلبرخت خرید 162 کیلو بایت doc 3,500 تومان