پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

3618

کد پرسشنامه

 استرس دوران دانشجویی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

23 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

  9 (5 عامل استرس زا و 4 عامل واکنش نسبت به عوامل استرس زا)

تعداد مؤلفه ها

ناکامی ها 

تعارضات

فشارها

تغییرات

استرس خودتحمیلی

واکنش جسمانی

واکنش هیجانی

واکنش رفتاری

ارزیابی شناختی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه) خرید 266 کیلو بایت doc 2,500 تومان