پرسشنامه طلاق عاطفی

3616

کد پرسشنامه

 طلاق عاطفی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه طلاق عاطفی خرید 222 کیلو بایت doc 3,500 تومان