پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

3615

کد پرسشنامه

انعطاف پذیری خانواده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده خرید 218 کیلو بایت doc 2,500 تومان