پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

3614

کد پرسشنامه

میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

14 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

حالت شناختی

حالت رفتاری

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) خرید 226 کیلو بایت doc 2,400 تومان