پرسشنامه ارزیابی عواطف مثبت و منفی (PANAS)

3613

کد پرسشنامه

ارزیابی عواطف مثبت و منفی

(PANAS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

عاطفه مثبت

عاطفه منفی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ارزیابی عواطف مثبت و منفی (PANAS) خرید 206 کیلو بایت doc 2,500 تومان