پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم کوتاه)

3612

کد پرسشنامه

 شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI)

(فرم کوتاه)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

71 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه ای لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

11

تعداد مؤلفه ها

دروغ سنجی (وانمود خوب)

وانمود بد

انکار کردن

هیپوکندری

افسردگی

هیستری

انحراف روانی اجتماعی

پارانویا

پسیکاستنی (ضعف روانی)

اسکیزوفرنی

مانیا (شیدایی خفیف)

نام مؤلفه ها

14

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

7900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم کوتاه) خرید 276 کیلو بایت doc 7,900 تومان