پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) (فرم بلند)

3611

کد پرسشنامه

 شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI)

(فرم بلند)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

566 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه ای لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

14

تعداد مؤلفه ها

استفهام

دروغ سنج

نابسامدی

وضعیت دفاعی

خودبیماری انگاری

افسردگی

هیستری

انحراف روانی اجتماعی

مردانگی زنانگی

پارانویا

ضعف روانی

اسکیزوفرنیا

هیپومانی

درونگرایی اجتماعی

نام مؤلفه ها

74

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

15900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI) (فرم بلند) خرید 5 مگا بایت doc 15,900 تومان