پرسشنامه شخصيت کاليفرنيا (سازگاری اجتماعی)

3608

کد پرسشنامه

شخصيت کاليفرنيا (سازگاری اجتماعی)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

91 ماده

تعداد سؤالات

 2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

قالب های اجتماعی

مهارت های اجتماعی

علائق ضداجتماعی

روابط خانوادگی

روابط مدرسه ای

روابط اجتماعی

نام مؤلفه ها

15

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه شخصيت کاليفرنيا (سازگاری اجتماعی) خرید 295 کیلو بایت doc 2,800 تومان