پرسشنامه بهزیستی ذهنی

3607

کد پرسشنامه

بهزیستی ذهنی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

45 ماده

تعداد سؤالات

متفاوت: طیف لیکرت 5 تا 7 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

بهزیستی هیجانی

بهزیستی روانشناختی

بهزیستی اجتماعی

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بهزیستی ذهنی خرید 300 کیلو بایت doc 2,500 تومان