پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

3606

کد پرسشنامه

ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

(فرم کوتاه)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

14 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) خرید 233 کیلو بایت doc 4,700 تومان