پرسشنامه ترس از شکست

3452

کد پرسشنامه

ترس از شکست

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

13 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تجربه خجالت

خود ارزیابی پایین

پنهان شدن از افراد مهم

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ترس از شکست خرید 201 کیلو بایت doc 3,900 تومان