پرسشنامه موانع مدیریت زنجیره تأمین

3449

کد پرسشنامه

موانع مدیریت زنجیره تأمین

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

48 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

12

تعداد مؤلفه ها

سود ناکافی برای شرکت هدف

عدم توجه به نیاز بیماران

عدم انعطاف پذیری سیستم

تفکیک آراء بر مدیریت موجودی دارو و مواد شیمیایی

عدم همکاری میان مسئولین جهت تمرکززدایی از زنجیره

بهره گیری کمتر از فن آوری اطلاعات

موقعیت ضعیف تکنولوژی جدید در خدمات

ناکافی بودن ظرفیت برنامه ریزی های انجام شده

عدم برنامه ریزی های جامع و استراتژیک

عدم تعهد مدیریت ارشد

کمبود منابع انسانی

عدم درک نیازهای سازمان های دیگر مرتبط با تجهیزات پزشکی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

7900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه موانع مدیریت زنجیره تأمین خرید 255 کیلو بایت doc 7,900 تومان