پرسشنامه جذب مشتری

3448

کد پرسشنامه

جذب مشتری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

31 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

آگاهی از خدمات

درک ویژگی های خدمات

متقاعد شدن جهت انتخاب سازمان

دریافت قطعی خدمات

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه جذب مشتری خرید 221 کیلو بایت doc 4,900 تومان