پرسشنامه آرزوهای شغلی

3443

کد پرسشنامه

آرزوهای شغلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

21 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

شايستگی فنی- كاركردی

شايستگی مديريت عمومی

خودمختاری- استقلال

امنيت- ثبات

خلاقيت كارآفرينی

خدمت و از خودگذشتگی

چالش محض

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آرزوهای شغلی خرید 396 کیلو بایت doc 4,500 تومان