پرسشنامه آگاهی نسبت به مصرف سیگار

3442

کد پرسشنامه

آگاهی نسبت به مصرف سیگار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

54 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آگاهی نسبت به مصرف سیگار خرید 235 کیلو بایت doc 6,900 تومان