پرسشنامه نگرش نسبت به مصرف سیگار

3441

کد پرسشنامه

نگرش نسبت به مصرف سیگار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نگرش نسبت به مصرف سیگار خرید 210 کیلو بایت doc 4,900 تومان