پرسشنامه سازمان یادگیرنده (18)

3438

کد پرسشنامه

سازمان یادگیرنده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

18 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تفکر سیستمی

مهارت‌ های فردی

الگوی ذهنی

آرمان مشترک

یادگیری تیمی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سازمان یادگیرنده (18) خرید 200 کیلو بایت doc 2,900 تومان