پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)

3606

کد پرسشنامه

پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

پذیرش بی قید و شرط خود

پذیرش مشروط خود

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ) خرید 215 کیلو بایت doc 4,900 تومان