پرسشنامه کمال گرایی ظاهر فیزیکی

2281

کد پرسشنامه

کمال گرایی ظاهر فیزیکی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

نگرانی در مورد عیب و نقص

امیدواری برای کمال

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کمال گرایی ظاهر فیزیکی خرید 199 کیلو بایت doc 2,900 تومان