پرسشنامه شاخص های نظام ارزیابی مطلوب عملکرد

3437

کد پرسشنامه

شاخص های نظام ارزیابی مطلوب عملکرد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

41 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

عوامل مدیریتی

عوامل سازمانی

عوامل فنی

عوامل مالی

عوامل اطلاعاتی

عوامل انسانی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
شاخص های نظام ارزیابی مطلوب عملکرد خرید 235 کیلو بایت doc 6,900 تومان