پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی در زنان

3436

کد پرسشنامه

گرایش به جراحی زیبایی در زنان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

44 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

تبلیغات رسانه های جمعی

اعتماد به نفس

نگرش جنسیتی

فشار اجتماعی

تأیید اجتماعی

تصور از بدن

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی در زنان خرید 253 کیلو بایت doc 6,900 تومان