پرسشنامه انگیزه جوانان برای ترک سیگار غیرروزانه

3414

کد پرسشنامه

انگیزه جوانان برای ترک سیگار غیرروزانه

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

13 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

انگیزه کنترل شده

انگیزه مستقل

عدم انگیزش / انگیزه

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انگیزه جوانان برای ترک سیگار غیرروزانه خرید 175 کیلو بایت doc 2,900 تومان