پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI)

3412

کد پرسشنامه

اختلال شخصیت افسرده (DPDI)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

41 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI) خرید 199 کیلو بایت doc 4,900 تومان