پرسشنامه تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای

3429

کد پرسشنامه

تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

بیمه خشک سالی

بیمه سرمازدگی

بیمه تگرگ زدگی

بیمه طوفان زدگی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای خرید 211 کیلو بایت doc 5,500 تومان