پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

3602

کد پرسشنامه

شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

 16

تعداد سؤالات

2 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) خرید 140 کیلو بایت doc 3,200 تومان