پرسشنامه روان شناسی رانندگی

2203

کد پرسشنامه

روان شناسی رانندگی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

8

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

15

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه روان شناسی رانندگی خرید 200 کیلو بایت doc 4,700 تومان