پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی

3406

کد پرسشنامه

افکار اضطراب سخنرانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

23

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

پیش بینی عملکرد ضعیف در سخنرانی

ترس از ارزیابی منفی شنوندگان

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی خرید 186 کیلو بایت doc 4,900 تومان