پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)

3396

کد پرسشنامه

اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

36 ماده

تعداد سؤالات

8 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

رفتاری

شناختی

بدنی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI) خرید 198 کیلو بایت doc 6,300 تومان