پرسشنامه استرس هولمز و راهه

3395

کد پرسشنامه

استرس هولمز و راهه

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

41 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه استرس هولمز و راهه خرید 240 کیلو بایت doc 3,700 تومان