فایل های مربوط به برچسب ( بیمه )

پرسشنامه آگاهی از بیمه

توضیحات

پرسشنامه میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی

توضیحات

مدیریت بازرگانی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات

مبانی نظری بیمه

توضیحات