پرسشنامه کاهش هزینه‌های درمانی

3432

کد پرسشنامه

کاهش هزینه‌ های درمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

28 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث

بیمه حوادث و درمان دانش آموزان

صندوق تأمین خسارت های بدنی

بیمههای هزینه های بیمارستانی و جراحی

بیمه و درمان همگانی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کاهش هزینه‌های درمانی خرید 209 کیلو بایت doc 5,500 تومان