فایل های مربوط به برچسب ( خودتنظیمی )

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

توضیحات

مبانی نظری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات

مبانی نظری خودآگاهی

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

توضیحات