فایل های مربوط به برچسب ( احساس )

پرسشنامه جرأت ورزی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه افسردگی هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA_R)

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (18)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه نظام پذيرش و بررسی پيشنهادات (18)

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

توضیحات

پرسشنامه از خود بیگانگی سازمانی سیمن

توضیحات

پرسشنامه قاطعیت مدیر

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی والدین آبیدین

توضیحات

پرسشنامه ناتوانی در ابراز هیجان ها بگبر و پارکر و تیلور

توضیحات