فایل های مربوط به گروه ( موضوع )

فایل شماره یک

توضیحات

مدیریت صنعتی

توضیحات

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

توضیحات

مدیریت دولتی گرایش استراتژیک

توضیحات

موضوع برای رشته مدیریت بازرگانی

توضیحات

علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

توضیحات

الهیات

توضیحات

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

توضیحات

موضوع برای رشته اندیشه سیاسی در اسلام

توضیحات

موضوع برای رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین

توضیحات

موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

توضیحات

موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توضیحات

موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

توضیحات

موضوع برای رشته جغرافیای سیاسی

توضیحات

موضوع برای رشته حسابداری

توضیحات

موضوع برای رشته حسابرسی

توضیحات

موضوع برای رشته حقوق بین الملل

توضیحات