6058

کد فایل

  موضوع برای رشته سیاست های تحقیق و توسعه

عنوان فایل

مدیریت تکنولوژی

رشته

سیاست های تحقیق و توسعه

گرایش

کارشناسی ارشد و دکتری

مقطع

15 موضوع

تعداد موضوعات موجود در فایل

نشریات ISI و اولویت های پژوهشی سازمانهای مربوطه

منبع استخراج موضوعات

2023

سال استخراج موضوعات

38800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل