6046

کد فایل

  موضوع برای رشته مدیریت استراتژیک

عنوان فایل

مدیریت بازرگانی

رشته

مدیریت استراتژیک

گرایش

کارشناسی ارشد و دکتری

مقطع

12 موضوع

تعداد موضوعات موجود در فایل

نشریات ISI و اولویت های پژوهشی سازمانهای مربوطه

منبع استخراج موضوعات

2023

سال استخراج موضوعات

38800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل