فایل های مربوط به گروه ( سایر )

مبانی نظری میزان آگاهی کشاورزان از کود کمپوست و متغیرهای موثر بر مصرف آن

توضیحات

مبانی نظری مهارت های ارتباطی مدیران و اثربخشی مهدکودک ها

توضیحات

مبانی نظری مقایسه تطبیقی سيستم حسابداری و بودجه بندی سنتی با GASB.34

توضیحات

مبانی نظری نقش شیش سیگما در کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت کاشی و سرامیک

توضیحات

مبانی نظری نگرش مددجویان نسبت به خدمات اجتماعی–فرهنگی کمیته امداد

توضیحات

مبانی نظری بررسی علل جامعه شناختی جرم

توضیحات

مبانی نظری درک مفاهیم عددی با مهارت های ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ

توضیحات

مبانی نظری طراحی کارگاه آموزشی فنون کلاس داری و تأثیر آن بر مدیریت کلاس

توضیحات

مبانی نظری فراشناخت

توضیحات

مبانی نظری ارزشیابی

توضیحات

مبانی نظری اضطراب اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری دین داری در کار

توضیحات

مبانی نظری استعاره سازمانی

توضیحات

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری تعهد شغلی

توضیحات

مبانی نظری نگرش های ناکارآمد

توضیحات

مبانی نظری تمایل به ترک خدمت

توضیحات