4163

کد پرسشنامه

تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول (O-LIFE)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

69 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

ﺗﺠﺎرب ادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎدي/ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴز

ﺑﻲ­ ﻟﺬﺗﻲ دروﻧﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ

ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺰوا

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل