پرسشنامه تجارب ادراکی غیر عادی (تفکر سحرآمیز)

4162

کد پرسشنامه

تجارب ادراکی غیر عادی (تفکر سحرآمیز)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تجارب ادراکی غیر عادی (تفکر سحرآمیز) خرید 255 کیلو بایت doc 3,400 تومان