4162

کد پرسشنامه

تجارب ادراکی غیر عادی (تفکر سحرآمیز)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل