فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری رابطه بازارگرایی درونی با کیفیت زندگی کارکنان و کیفیت خدمات

توضیحات

مبانی نظری کسری و فزونی صندوق

توضیحات

مبانی نظری باورهای ارتباطی

توضیحات

مبانی نظری رابطه ریسک پذیری و مربی گری مدیران با میزان جذب منابع مالی

توضیحات

مبانی نظری آگاهی مدیران از مدیریت عملکرد و عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری فن آوری اطلاعات و سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری جذب منابع بانکی

توضیحات

مبانی نظری فروش حضوری و فرآیند تصمیم خرید مشتریان

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین برنامه ریزی منابع انسانی با بالندگی سازمانی و مزیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری ارزش های پرسنلی و ساختار سازمانی

توضیحات

مبانی نظری تأثير خصوصي سازی خدمات پستی بر ميزان رضايت مندی مشتری در ادارات پست

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (2)

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین نگرش به سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی با کارت امتیازی متوازن (BSC)

توضیحات

مبانی نظری استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک

توضیحات

مبانی نظری استرس شغلی (2)

توضیحات

مبانی نظری ساختار سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری ارزش های اسلامی (2)

توضیحات