فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری بکارگیری تئوری محدودیت و بهبود موقعیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان

توضیحات

مبانی نظری رابطه بازارگرایی درونی با کیفیت زندگی کارکنان و کیفیت خدمات

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک مدیران و عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق

توضیحات

مبانی نظری رابطه سبک مدیریت و ساختار سازمانی با سکوت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری سیستم اطلاعاتی TPS و باورهای ارتباطی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری رابطه ریسک پذیری و مربی گری مدیران با میزان جذب منابع مالی

توضیحات

مبانی نظری آگاهی مدیران از مدیریت عملکرد و عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری فن آوری اطلاعات و سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی

توضیحات

مبانی نظری فروش حضوری و فرآیند تصمیم خرید مشتریان

توضیحات

مبانی نظری رابطه انگيزش شغلی و سبك های تصميم گيری با چابكی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین برنامه ریزی منابع انسانی با بالندگی سازمانی و مزیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری ارزش های پرسنلی و ساختار سازمانی

توضیحات

مبانی نظری تأثير خصوصي سازی خدمات پستی بر ميزان رضايت مندی مشتری در ادارات پست

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین میزان اعتماد سازمانی و فن آوری اطلاعات

توضیحات

مبانی نظری مدیریت زمان و فرسودگی شغلی

توضیحات