فایل های مربوط به برچسب ( یعقوبی )

پرسشنامه تجارب ادراکی غیر عادی (تفکر سحرآمیز)

توضیحات

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول (O-LIFE)

توضیحات