فایل های مربوط به برچسب ( پینتریچ )

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری خودنظم دهی تحصیلی

توضیحات