فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه کمال گرایی )

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی ظاهر فیزیکی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی (SMPS)

توضیحات