پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

3620

کد پرسشنامه

 نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

41 ماده

تعداد سؤالات

10 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

صمیمیت عاطفی

صميمیت روانشناختی

صميمیت عقلانی

صميمیت جنسی

صميمیت بدنی

صميمیت معنوی

صميمیت زيباشناختی

صميمیت اجتماعی- تفريحی

نام مؤلفه ها

15

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی خرید 478 کیلو بایت doc 2,900 تومان