فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری تعارضات زناشویی

توضیحات

مبانی نظری از خودبیگانگی

توضیحات

مبانی نظری هنجارهای اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه شخصيت کاليفرنيا (سازگاری اجتماعی)

توضیحات

مبانی نظری اختلالات شخصیت

توضیحات

مبانی نظری خودافشایی

توضیحات

مبانی نظری هوش آزمایی

توضیحات

مبانی نظری تاب آوری

توضیحات

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

توضیحات

مبانی نظری صمیمیت

توضیحات

مبانی نظری انتظار پیامد

توضیحات

مبانی نظری برانگیختگی

توضیحات

مبانی نظری سایش اجتماعی

توضیحات